Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2023 dla spółki z o.o.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  dla której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca tj. 3 miesiące od dnia bilansowego.

Następnie sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie wspólników w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca.

Ostateczne terminy sprawozdawcze w roku 2024 upływają:

31 marca 2024 roku – sporządzenie sprawozdania finansowego

30 czerwca 2024 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

15 lipca 2024 roku – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

W przypadku spółek, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu ważne jest aby umowa z firmą audytorską została podpisana przed rozpoczęciem rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Biegły rewident nie uczestniczy aktywnie w przebiegu inwentaryzacji, jest tylko obserwatorem. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje walne zgromadzenie wspólników. Zarząd jest uprawniony wyłącznie do podpisania umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Biuro rachunkowe NOBILIS
Hałaczek & Szymańska spółka partnerska

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000245078
NIP 9552147556

Polityka prywatności

 

Contact us

Skontaktuj się z nami